Patientinformation, GDPR

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

 

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

 

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

 

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

 

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

 

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

 

 

 

Vilka rättigheter har jag?

Ta del av patientjournalen

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen.

 

Få dina personuppgifter rättade eller raderade

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

 

Få information om åtkomst till din patientjournal

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

 

Spärra uppgifter i din patientjournal 

Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen.

 

Invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

 

Återkalla ditt samtycke 

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”.

 

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

 

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Tandläkare Samuel Eriksson, Exclusive Care Sweden AB 556872-8348 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

 

Hur kontaktar du oss?

Exclusive Care Sweden AB - Wallingatan 1, wallingatan1.se har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud Samuel Eriksson på 018-444 33 55.

 

Patentinformationen uppdaterades senast 2018-05-18.

 

Integritetspolicy, wallingatan1.se

Denna policy förklarar hur vår webbplats wallingatan1.se samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.

 

Tidsbokning och kontakt

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter här [infoga länk till Patientinformation].

 

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av en leverantör, Google Analytics. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system [säkerställ att detta stämmer t.ex. genom att kolla med er webbyrå].

 

Insamling av webbloggar

När du besöker vår webbplats samlar vi in standardloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar i syfte att tillhandahålla dig vår webbplats på ett säkert sätt. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Dessa loggar raderas efter en dag [säkerställ att detta stämmer t.ex. genom att kolla med er webbyrå].

 

Marknadsföring via mejl och telefon

Som patient hos oss får du möjlighet att godkänna att vi kommunicerar via mejl, telefon och SMS i informationssyfte. Vi använder bara dessa kanaler för marknadsföring om vi har fått ditt godkännande. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring genom att skicka oss ett meddelande.

 

Hur behandlar ni mina patientuppgifter?

Denna policy gäller endast de uppgifter som vi behandlar om dig i samband med ditt besök på vår webbplats. Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter här [infoga länk till Patientinformation].

 

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.

Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik och för att hålla reda på dina val när du bokar en tid. Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder och för vilka ändamål.

 

DomänNamnÄndamål
wallingatan1.se_gaGoogle Analytics. Permanent cookie som förfaller två år efter att den skapades eller senast uppdaterades.
wallingatan1.se_gatGoogle Analytics. Tillfällig cookie som förfaller 10 minuter efter att den skapades eller senast uppdaterades.
wallingatan1.se_gidGoogle Analytics. Tillfällig cookies för att särskilja olika besökare från varandra. Den förfaller 24 timmar efter att den skapades eller senast uppdaterades.
wallingatan1.seplay_sessionTillfällig cookie för att särskilja olika besökare från varandra. Den tas bort när du stänger din webbläsare.
[+][+][+]

 

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Google Analytics erbjuder dig möjligheten att motsätta dig all insamling av webbstatistik genom att klicka på denna länk [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout].

 

Vem delar ni mina uppgifter med?

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

 

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

 

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Vilka rättigheter har jag?

Rätt till tillgång   

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

 

Rätt till rättelse  

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

 

Rätt att bli raderad   

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

 

Rätt till dataportabilitet  

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

 

Rätt till invändning 

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

 

Rätt till begränsning  

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

 

Rätt att återkalla samtycke  

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

 

Rätt att lämna klagomål  

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

 

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

 

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan wallingatan1.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Tandläkare Samuel Eriksson, Exclusive Care Sweden AB org.nr 556872-8348 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.

 

Hur kontaktar du oss?

Exclusive Care Sweden Ab med webbsidan  wallingatan1.se har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud Samuel Eriksson på 018-444 33 55.

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2023-01-07.

Wallingatan 1 logga

ÖPPETTIDER

Mån-tors 08.00-17.00
Fredag: 08.00-14:30
Helg: Stängt
 
 

KONTAKT

018-444 33 55
kontakt@wallingatan1.se
 
 
Facebook logo#Wallingatan1
 
 
Wallingatan 1
752 24 Uppsala

© Exclusive Care Sweden AB

Wallingatan 1
5.0
drivs av Facebook
Lena Andersdotter Moberg
Lena Andersdotter Moberg
2022-07-04T11:55:39+0000
Snällaste och finaste tandläkarna. Nu känns det bra att gå till tandläkaren.
Ann Pettersson
Ann Pettersson
2022-01-05T22:01:42+0000
Bästa roligaste mest omtänksamma och proffsiga personalen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Therese Jakobsson Fd Larsson
Therese Jakobsson Fd Larsson
2021-10-20T14:05:21+0000
Emil, alltid trevlig, glad,skämtsam närMan ringt, och fixar allt!🌟En bra klinik, glad att jag äntligen hittat rätt... tandläkare!/klinik👌👌läsa mer
Kyoo Vistisen
Kyoo Vistisen
2021-06-18T12:08:23+0000
Bästa tandläkarmottagningenomsorg, engagemang, värme och proffesionellkompetens på hög nivå i en magisk kombination... ❤Kan vara så rädd att jag inte vågar sätta mig i stolen när jag kommer, med eran underbara värme, humor och trygghet och fantastiska tålamod får mig att skratta så tårarna rinner och rädslan försvinner.när jag lämnar er längtar jag till nästa gång jag får komma till er(känns bakvänt att säga men det är faktiskt sant)läsa mer
Jesper Hagström
Jesper Hagström
2020-06-15T14:44:56+0000
Personligt och proffsigt bemötande. Bra information om olika behandlingar. Fick en bro insatts idag. Jag är supernöjd!
Kurt Oterhals
Kurt Oterhals
2020-03-09T15:32:39+0000
Väldigt kunniga och service minded..
Lille-Mor Jansson
Lille-Mor Jansson
2019-10-28T09:48:26+0000
Dom är supertrevliga och man får hjälp snabbt om man har något akut problem och nu är jag inte rädd för att gå till... tandläkaren längre😊👍🏻läsa mer
Tomas Persson
Tomas Persson
2019-10-07T13:00:50+0000
Trevlig och kunnig personal.
Malin Eriksson
Malin Eriksson
2019-08-21T15:14:57+0000
Bästa bemötandet jag fått på en tandläkarmottagning. Rekommenderas!
Rose-Marie Persson
Rose-Marie Persson
2019-08-21T14:05:01+0000
Fick världens bästa bemötande 🙏❤️ Fick förtroende direkt 👌 Ni är bäst, ses snart igen 😁
Anna Blom
Anna Blom
2019-05-28T15:06:37+0000
Erika e en jätte trevlig tandläkare som jag känner mig trygg med. Mottagningen är lugn o trivsam
Per-Erik Östman
Per-Erik Östman
2019-03-26T04:58:34+0000
Hade en Enorm Tandläkarsskräck men när man sätter sej i stolen och träffar Tandläkare Erika försvann det på en gång, så... nu vågar jag gå till Tandläkare igen, Jättefin motagning, kan bara ge Högsta betyg 5+!läsa mer
Weronica Hedin
Weronica Hedin
2019-03-22T16:10:38+0000
Otroligt trevlig, kompetent och omtänksam personal. Kan varmt rekommendera.
Frödin Ulrika
Frödin Ulrika
2019-03-20T10:50:56+0000
Bästa stället. Aldrig mera folktandvården!
My Han
My Han
2019-03-19T08:58:59+0000
Vilken tur att jag äntligen träffat en seriös,kompetent och uppriktig tandläkare med vänliga tandsköterskor.Tack för... att ni finns!läsa mer
Desirée Janson Arman
Desirée Janson Arman
2019-01-25T08:55:57+0000
Fick fantastisk hjälp och bemötande när jag besökte Wallingatan 1 med min son!
Lukas Mojas Ernsund
Lukas Mojas Ernsund
2018-06-21T09:16:47+0000
Ninna Helgöstam
Ninna Helgöstam
2018-06-07T11:19:19+0000
Eva Kjellgren
Eva Kjellgren
2018-02-26T08:22:40+0000
Väldigt proffsigt, jag kände mig väl omhändertagen. Bästa tandläkarmottagningen jag har varit på i Uppsala. All... personal är mycket kompetenta och vänliga!läsa mer
Alfred Ang
Alfred Ang
2018-01-02T12:16:13+0000
Came in for a deep filling on a molar that was causing me grief. Dr Yasmine was very patient and explained every single... step of the procedure. Decay removal was extremely detailed with X-rays taken to ensure complete removal. Entire process was anxiety free and completely painless.Would highly recommend for your dentist needs!läsa mer
Karla Overholt
Karla Overholt
2017-06-06T17:04:46+0000
Ulrica Lidbom
Ulrica Lidbom
2017-04-14T12:15:25+0000
Helt klart bästa stället att gå till om man, som jag, är väldigt nervös inför tandläkarbesöket. Lugn och supertrevlig... personal som tar sig tid för just dig!!läsa mer
Susann Stambolidou Tellebo
Susann Stambolidou Tellebo
2017-01-12T14:31:05+0000
Ellen Sofia KM
Ellen Sofia KM
2017-01-06T12:10:51+0000
Bästa kliniken, kompetent och trevlig personal. Vänligt bemötande och alltid bra och välkomnande stämning.
Katrin Krause
Katrin Krause
2016-12-24T18:52:21+0000
Jonna Englund
Jonna Englund
2016-12-01T08:47:31+0000
Karin Hjortsjö
Karin Hjortsjö
2016-11-28T10:01:38+0000
Inte så att det är fantastiskt kul att gå till tandläkaren över lag. Men här blir jag alltid bemött med ett varmt... leende och glada tillrop. Inkännande och icke-dömande (trots att jag glömt att använda tandtråd...). Tack för det!läsa mer
Viktoria Colonna
Viktoria Colonna
2016-11-25T21:44:31+0000
Lena Asp
Lena Asp
2016-10-21T03:25:15+0000
Jannica Pettersson
Jannica Pettersson
2016-09-13T10:49:25+0000
Bästa stället! Mysig lugn atmosfär. Dom tar sig tid och är pedagogiska. Jag har alltid tyckt det varit jobbigt att gå... till tandläkaren tycker nu att det närapå är trevligt!!! Samuel Sjölund är jättebra!!läsa mer
Sanna Gad
Sanna Gad
2016-07-07T13:37:19+0000
Memduh Kardas
Memduh Kardas
2016-06-14T19:58:43+0000
Agnese Mammadova
Agnese Mammadova
2016-05-21T17:53:21+0000
Tandläkare Erika är supersnäll! Alltid har varit rädd att gå till tandläkare men inte längre! Tack
Henrik Engstrand
Henrik Engstrand
2016-04-18T16:19:43+0000
Bästa kliniken. Glada och trevliga!
Jasmin Lina
Jasmin Lina
2016-02-07T09:25:32+0000
Otroligt fint bemötande och utan er vet jag inte vad jag hade gjort! Hade väldigt ont i visdomstanden och ni hjälpte... mig! Bort med folktandvården, nu är det Wallingatan som gäller :)! Och ett stort tack till Emil!läsa mer
Marianne Hedberg
Marianne Hedberg
2016-01-29T07:48:27+0000
Tack snälla för idag, toppen bemötande. Trots min tandläkarskräck så kommer jag att komma tillbaka, gissa om jag är... lycklig, rekommenderar alla att komma hit.läsa mer
Ann-Christine von Schantz
Ann-Christine von Schantz
2015-10-16T19:01:33+0000
Mikael Mattsson
Mikael Mattsson
2015-06-29T03:05:18+0000
Croce Cecilia
Croce Cecilia
2015-04-21T14:36:23+0000
Jag vill varmt rekommendera Erika som hjälpte mig idag =) Trevlig och proffsig bara en positiv upplevelse förutom att... jag fick dra ut en tand.läsa mer
Karolina Schönborg
Karolina Schönborg
2015-04-17T07:09:34+0000
Lina Ternström
Lina Ternström
2015-03-06T13:11:19+0000
Tomas Eriksson
Tomas Eriksson
2014-11-12T00:45:55+0000
Alltid trevligt bemötande och en trevlig och kunnig tandläkare vid namn Samuel.Har inte känt det jobbigt att gå till... tandlkären sen jag kom till Wallingatan 1.läsa mer
Torsper Ida
Torsper Ida
2014-08-20T18:37:33+0000
Albin Hellström
Albin Hellström
2014-07-09T20:54:56+0000
Hanna Bäckström
Hanna Bäckström
2014-06-26T11:18:17+0000
Jag rekommenderar verkligen Samuel till alla. Han är otroligt duktig och har ett ett väldigt bra patientbemötande och... dessutom en bra prisnivå.läsa mer
Johannes Kiefer
Johannes Kiefer
2014-04-08T14:13:02+0000
Mycket trevligt bemötande och proffsig tandläkare! Rekommenderas varmt!
Anna Tyllström
Anna Tyllström
2014-02-17T22:20:47+0000
Trevligt, proffsigt, hyfsade priser. Har redan rekommenderat till andra!
Marina Sirén
Marina Sirén
2014-01-08T07:57:28+0000
Glenn Persson
Glenn Persson
2014-01-03T22:33:20+0000
Carola Ryner
Carola Ryner
2013-12-13T20:26:15+0000
Patient i snart fyra år. Tandläkar skräck sedan långt tillbaka som hos nu alla tre tandläkare på Wallingatan 1 inte är... mer än ett mindre obehag. Nu är GULD värda för någon som jag! Tack för underbart bemötande, proffsig behandling och tålamod.läsa mer
Mats Ryström
Mats Ryström
2013-10-25T10:12:49+0000
Läs alla recensioner
Wallingatan1 - Tandläkare
4.8
Baserat på 39 recensioner
powered by Google
Rebecca Rasberg
Rebecca Rasberg
14:36 15 Aug 23
Elena L.
Elena L.
14:30 05 Jul 23
Fantastiskt bra tandläkare! Bäst i stan!
HA
HA
10:33 11 Dec 22
Jesper Kirketerp
Jesper Kirketerp
19:47 03 Dec 22
Mycket bra. Rekommenderas!
Dick Hammarberg
Dick Hammarberg
09:12 23 Nov 22
Kan varmt rekommendera , trevliga och kunniga. Har rekommenderat dem vidare till mina vänner och familj.
Maja Sigurd
Maja Sigurd
08:30 23 Nov 22
Är så tacksam för en jättebra upplevelse på Wallingatan 1. Lugn, trygg och jättetrevlig personal!
Rahaf Diab
Rahaf Diab
13:00 14 Oct 22
Jag har varit hos tandläkaren Erika. Hon är supersnäll och otrolig trevlig.
Monica Engstrand
Monica Engstrand
12:34 05 Sep 22
Bästa tandläkarna som jag är så tacksam för att jag hittat! De är så vänliga och hjälpsamma. Mottagningen inger lugn och trygghet!Rekommenderas!
Spyro Stella
Spyro Stella
11:08 03 May 22
Om du har tandvårdsrädsla eller bara vill ha ett superfint bemötande så gå till tandsköterska Carola och tandläkare Yasmin. De är fantastiska!!
Eva Berntsdotter “Stålis” Englund
Eva Berntsdotter “Stålis” Englund
09:36 16 Apr 22
Dotterns rädsla inför besöket är som bortblåst.Tack till er underbara personal
Owe Söderström
Owe Söderström
19:01 03 Apr 22
Bästa tandläkare jag har haft på 69 år
Clara Knudsen
Clara Knudsen
08:36 11 Feb 22
Väldigt duktiga tandläkare och hygienister som tar sin tid och är grundliga och trevliga!
Olivia E
Olivia E
07:12 18 Nov 21
Mycket bra klinik, otroligt trevlig personal!!!
Therese Larsson
Therese Larsson
12:19 27 Aug 21
Helt otroligt att jag missat detta i alla år! 🤩Så proffsiga och trevliga på alla sätt!Aldrig aldrig mera folktandvården!!Nu ser man nästan framemot rotfyllningen när man vet att man är i trygga händer❣️
D. C.
D. C.
20:40 25 Feb 21
Mycket trevlig och professionell personal! :)
Se alla recensioner
js_loader
Wallingatan 1